Team JPN results for 2004

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC middle 2004-10-22

47 Fujihara Mizuho 1:18:55
48 Hosoya Misaki 1:22:50
49 Yoshino Shoko 1:29:24
71 Higuchi Kazushi 1:14:09
79 Tsukamura Hiroshi 1:23:24
83 Miyabayashi Masaru 1:26:07
84 Arata Takanori 1:28:01
85 Miyahara Takashi 1:29:55
87 Tatsuhiko Adachi 1:46:54

WMTBOC long 2004-10-20

45 Fujihara Mizuho 2:16:06
46 Yoshino Shoko 2:18:16
48 Hosoya Misaki 2:22:05