Team JPN results for 2006

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

EMTBOC middle 2006-09-02

67 Kazushi Higuchi 83:04.0
9999 Tatsuhiko Adachi NC

EMTBOC long 2006-09-01

73 Kazushi Higuchi 188:15.0
9999 Tatsuhiko Adachi NC

WMTBOC long 2006-07-12

53 Ayako Harada 174:48.0
55 Mika Watase 186:20.0

WMTBOC middle 2006-07-10

53 Mika Watase 113:01.0
55 Miyoko Morimoto 162:46.0
91 Takanori Arata 79:02.0
100 Tetsuo Hayano 89:06.0
104 Takashi Miyahara 109:54.0
106 Tatsuhiko Adachi 113:17.0
107 Mitsuru Watashi 141:11.0
9999 Ayako Harada NC
9999 Toshihito Shibata NC