Team JPN results for 2010

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WCUP middle 2010-09-19

57 Kazushi Higuchi 82:36.0

WCUP sprint 2010-09-18

9999 Kazushi Higuchi NC

WMTBOC long 2010-07-16

21 Sakiko Miyauchi 134:17.0
50 Mikiko Minagawa 173:18.0
52 Naoko Kano 177:47.0
53 Yoshiko Sunada 206:26.0

WMTBOC middle 2010-07-13

14 Sakiko Miyauchi 65:39.0
53 Munehiro Tada 85:35.0
55 Yoshiko Sunada 99:13.0
56 Naoko Kano 100:30.0
58 Mikiko Minagawa 109:55.0
72 Kazushige Hatori 92:47.0
80 Kazushi Higuchi 101:09.0
81 Toshiya Nagoya 104:03.0
83 Toshihito Shibata 108:59.0
88 Koichi Ono 147:48.0

WMTBOC sprint 2010-07-11

23 Sakiko Miyauchi 25:05.0
36 Mikiko Minagawa 27:49.0
44 Naoko Kano 31:54.0
57 Munehiro Tada 28:59.0
67 Kazushi Higuchi 30:54.0
70 Toshihito Shibata 34:56.0
73 Toshiya Nagoya 42:36.0
9999 Yoshiko Sunada NC

WCUP mass-start 2010-04-25

58 Kazushi Higuchi 171:43.0

WCUP middle 2010-04-24

64 Kazushi Higuchi 94:25.0

WCUP sprint 2010-04-23

41 Kazushi Higuchi 37:00.0