Team JPN results for 2011

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC sprint 2011-08-27

21 Sakiko Miyauchi 28:56.0
47 Naoko Kano 40:23.0
47 Kazushige Hatori 31:46.0
49 Mika Watase 46:17.0
64 Munehiro Tada 34:14.0
75 Tatsuhiko Adachi 37:50.0
78 Kouji Ito 43:38.0
9999 Mikiko Minagawa NC
9999 Shinichi Mizutake NC

WMTBOC middle 2011-08-25

21 Sakiko Miyauchi 66:08.0
41 Mikiko Minagawa 76:16.0
48 Naoko Kano 92:30.0
50 Mika Watase 107:07.0
66 Munehiro Tada 77:57.0
70 Kazushige Hatori 79:44.0
79 Tatsuhiko Adachi 87:45.0
83 Kouji Ito 92:25.0
84 Shinichi Mizutake 96:43.0

WMTBOC long 2011-08-23

15 Sakiko Miyauchi 133:21.0
22 Munehiro Tada 142:18.0
42 Mikiko Minagawa 193:22.0
43 Mika Watase 194:38.0
44 Naoko Kano 203:17.0
50 Kazushige Hatori 165:31.0

WCUP mass-start 2011-04-17

30 Sakiko Miyauchi 139:09.0

WCUP middle 2011-04-16

45 Sakiko Miyauchi 61:48.0

WCUP sprint 2011-04-15

35 Sakiko Miyauchi 28:09.0