Team JPN results for 2016

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WCUP sprint 2016-10-02

40 Naoko Kano 42:23.0

WCUP middle 2016-10-01

41 Naoko Kano 89:02.0

WCUP long 2016-09-30

37 Naoko Kano 161:31.0

WMTBOC long 2016-07-29

41 Naoko Kano 127:10.0
47 Mihoko Mori 142:53.0
99999 Kazushige Hatori NC

WMTBOC middle 2016-07-27

40 Mihoko Mori 59:06.0
47 Naoko Kano 64:38.0
50 Kazushige Hatori 58:20.0

WMTBOC sprint 2016-07-25

39 Naoko Kano 22:12.0
48 Mihoko Mori 25:21.0
59 Kazushige Hatori 31:10.0