Team RUS results for 2008

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

EMTBOC long 2008-09-26

2 Anton Foliforov 84:38.0
3 Ruslan Gritsan 85:07.0
8 Victor Korchagin 85:47.0
11 Nadia Mikryukova 82:11.0
15 Maxim Zhurkin 89:20.0
24 Andrey Kornev 93:04.0
27 Anna Vorobyeva 93:46.0
30 Elena Lesnichenko 98:08.0
31 Marina Polianskaja 100:27.0
34 Natalia Polyakova 102:45.0
9999 Ksenia Chernykh NC
9999 Sergey Burlinov NC

EMTBOC sprint 2008-09-25

3 Ruslan Gritsan 20:24.0
4 Ksenia Chernykh 22:19.0
5 Anton Foliforov 20:44.0
7 Maxim Zhurkin 21:13.0
9 Nadia Mikryukova 23:36.0
11 Anna Vorobyeva 23:42.0
18 Victor Korchagin 22:30.0
34 Marina Polianskaja 29:21.0
49 Sergey Burlinov 25:34.0
50 Andrey Kornev 25:46.0
9999 Elena Lesnichenko NC
9999 Natalia Polyakova NC

EMTBOC middle 2008-09-24

3 Victor Korchagin 55:53.0
6 Ksenia Chernykh 51:07.0
7 Ruslan Gritsan 57:45.0
8 Nadia Mikryukova 53:12.0
9 Anton Foliforov 58:18.0
15 Maxim Zhurkin 60:23.0
20 Anna Vorobyeva 58:06.0
24 Natalia Polyakova 61:34.0
25 Marina Polianskaja 61:36.0
29 Elena Lesnichenko 62:37.0
42 Andrey Kornev 66:44.0
9999 Sergey Burlinov NC

WMTBOC long 2008-08-29

1 Ruslan Gritsan 102:28.0
5 Nadia Mikryukova 86:52.0
5 Anton Foliforov 105:19.0
7 Maxim Zhurkin 105:38.0
8 Ksenia Chernykh 88:30.0
8 Andrey Kornev 106:55.0
20 Victor Korchagin 111:54.0
23 Irina Medvedeva 94:31.0
35 Pavel Blagikh 122:09.0
36 Anna Vorobyeva 106:16.0
42 Marina Polianskaja 115:38.0
43 Natalia Polyakova 115:43.0
47 Alexey Zdeblovskii 130:28.0

WMTBOC middle 2008-08-26

1 Ksenia Chernykh 51:43.0
4 Anton Foliforov 56:29.0
5 Ruslan Gritsan 56:30.0
15 Andrey Kornev 59:27.0
18 Irina Medvedeva 60:46.0
20 Natalia Polyakova 61:10.0
22 Victor Korchagin 60:58.0
23 Anna Vorobyeva 62:20.0
26 Maxim Zhurkin 61:55.0
40 Marina Charaevskaia 75:20.0
46 Marina Polianskaja 78:00.0
9999 Nadia Mikryukova NC

WMTBOC sprint 2008-08-25

4 Ruslan Gritsan 20:34.0
16 Anton Foliforov 22:00.0
23 Ksenia Chernykh 25:16.0
28 Irina Medvedeva 25:43.0
28 Maxim Zhurkin 23:44.0
29 Natalia Polyakova 26:06.0
43 Anna Vorobyeva 31:02.0
63 Andrey Kornev 29:16.0
9999 Nadia Mikryukova NC