Team RUS results for 2009

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC long 2009-08-15

2 Ruslan Gritsan 95:25.0
6 Ksenia Chernykh 95:03.0
7 Nadia Mikryukova 96:05.0
7 Valeriy Gluhov 99:10.0
10 Olga ShipilovaVinogradova 97:49.0
15 Ekaterina Kononova 102:35.0
19 Anton Foliforov 104:37.0
22 Andrey Kornev 106:11.0
24 Maxim Zhurkin 106:36.0
28 Victor Korchagin 109:31.0
31 Natalia Szherbakova 114:31.0
9999 Elena Nemchenko NC

WMTBOC sprint 2009-08-14

3 Ruslan Gritsan 23:56.0
4 Victor Korchagin 24:18.0
7 Tatiana Repina 24:02.0
11 Nadia Mikryukova 25:28.0
14 Ekaterina Kononova 26:14.0
26 Ksenia Chernykh 28:18.0
32 Valeriy Gluhov 28:10.0
9999 Anton Foliforov NC

WMTBOC middle 2009-08-11

4 Anton Foliforov 57:30.0
7 Maxim Zhurkin 60:38.0
8 Andrey Kornev 60:45.0
9 Tatiana Repina 56:25.0
10 Nadia Mikryukova 56:35.0
10 Ruslan Gritsan 61:01.0
19 Valeriy Gluhov 63:02.0
22 Olga ShipilovaVinogradova 61:19.0
23 Ekaterina Kononova 61:25.0
26 Victor Korchagin 64:28.0
27 Ksenia Chernykh 62:16.0
30 Natalia Szherbakova 62:48.0
42 Elena Nemchenko 70:45.0

EMTBOC long 2009-06-25

1 Nadia Mikryukova 92:03.0
6 Ksenia Chernykh 97:23.0
6 Victor Korchagin 106:41.0
7 Anton Foliforov 106:53.0
12 Valeriy Gluhov 108:25.0
17 Ruslan Gritsan 109:34.0
24 Elena Lesnichenko 105:58.0
25 Andrey Kornev 113:35.0
26 Maxim Zhurkin 114:58.0
27 Ekaterina Kononova 106:20.0
38 Elena Nemchenko 119:16.0
63 Maxim Kapitonov 133:03.0
9999 Marina Charaevskaia NC

EMTBOC middle 2009-06-24

5 Ksenia Chernykh 50:36.0
6 Ruslan Gritsan 56:26.0
7 Anton Foliforov 56:33.0
12 Nadia Mikryukova 52:30.0
12 Victor Korchagin 57:13.0
22 Maxim Zhurkin 58:36.0
27 Andrey Kornev 59:07.0
31 Marina Charaevskaia 56:31.0
36 Ekaterina Kononova 57:56.0
37 Tatiana Kalugina 58:01.0
44 Elena Nemchenko 65:16.0
46 Irina Laneva 65:44.0
82 Valeriy Gluhov 85:58.0

EMTBOC sprint 2009-06-23

1 Ruslan Gritsan 25:17.0
4 Victor Korchagin 25:55.0
6 Valeriy Gluhov 26:15.0
7 Anton Foliforov 26:32.0
10 Nadia Mikryukova 27:17.0
25 Marina Charaevskaia 29:35.0
26 Maxim Zhurkin 28:47.0
27 Elena Lesnichenko 30:20.0
27 Andrey Kornev 28:51.0
32 Ekaterina Kononova 31:51.0
36 Elena Nemchenko 34:06.0
9999 Ksenia Chernykh NC