Team RUS results for 2014

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC long 2014-08-29

1 Olga ShipilovaVinogradova 108:57.0
1 Anton Foliforov 110:18.0
2 Svetlana Foliforova 109:17.0
7 Valeriy Gluhov 116:14.0
13 Ksenia Chernykh 124:33.0
14 Ruslan Gritsan 119:38.0
23 Ekaterina Illarionova 130:52.0
31 Grigory Medvedev 127:39.0
32 Anastasiya Svir 135:45.0
33 Victor Korchagin 128:49.0
9999 Tatiana Repina NC
9999 Dmitriy Kuzmin NC

WMTBOC middle 2014-08-27

1 Ruslan Gritsan 55:20.0
3 Anton Foliforov 56:23.0
5 Svetlana Foliforova 51:38.0
6 Olga ShipilovaVinogradova 52:14.0
7 Tatiana Repina 53:04.0
7 Valeriy Gluhov 57:54.0
19 Anastasiya Bolshova 58:39.0
23 Victor Korchagin 61:26.0
30 Ekaterina Illarionova 62:43.0
34 Grigory Medvedev 65:08.0
59 Dmitriy Kuzmin 69:11.0
9999 Ksenia Chernykh NC

WMTBOC sprint 2014-08-26

1 Anton Foliforov 21:46.0
2 Tatiana Repina 21:04.0
3 Grigory Medvedev 21:52.0
4 Svetlana Foliforova 21:22.0
4 Ruslan Gritsan 22:02.0
7 Olga ShipilovaVinogradova 22:10.0
7 Valeriy Gluhov 22:32.0
14 Anastasiya Svir 23:09.0
20 Victor Korchagin 23:27.0
21 Anastasiya Bolshova 24:07.0
21 Dmitriy Kuzmin 23:34.0
43 Ekaterina Illarionova 28:42.0

WCUP long 2014-07-20

1 Anton Foliforov 97:23.0
8 Olga ShipilovaVinogradova 90:53.0
10 Ruslan Gritsan 102:03.0
12 Svetlana Foliforova 92:33.0
12 Valeriy Gluhov 102:10.0
23 Tatiana Repina 100:06.0
26 Anastasiya Svir 101:39.0
28 Anastasiya Bolshova 101:52.0
32 Dmitry Gladilin 108:19.0
36 Elena Nemchenko 112:17.0
42 Grigory Medvedev 111:30.0

WCUP sprint 2014-07-19

4 Svetlana Foliforova 21:51.0
6 Ruslan Gritsan 23:42.0
9 Valeriy Gluhov 24:24.0
15 Anastasiya Svir 24:29.0
19 Tatiana Repina 25:38.0
26 Olga ShipilovaVinogradova 27:17.0
28 Elena Nemchenko 27:35.0
29 Anastasiya Bolshova 27:55.0
32 Dmitry Gladilin 26:47.0
37 Grigory Medvedev 27:07.0
40 Anton Foliforov 27:34.0

WCUP middle 2014-07-18

1 Anton Foliforov 51:24.0
2 Ruslan Gritsan 51:32.0
3 Svetlana Foliforova 52:22.0
4 Olga ShipilovaVinogradova 53:18.0
8 Tatiana Repina 55:13.0
9 Valeriy Gluhov 55:28.0
12 Grigory Medvedev 56:13.0
19 Anastasiya Bolshova 60:18.0
24 Anastasiya Svir 62:32.0
27 Dmitry Gladilin 60:14.0
34 Elena Nemchenko 73:09.0

WCUP mass-start 2014-05-17

6 Svetlana Foliforova 93:00.0
11 Anton Foliforov 97:35.0
13 Ruslan Gritsan 98:20.0
14 Olga ShipilovaVinogradova 98:33.0
18 Ekaterina Illarionova 102:04.0
19 Ksenia Chernykh 102:51.0
20 Valeriy Gluhov 102:22.0
35 Grigory Medvedev 107:05.0
38 Victor Korchagin 107:45.0
39 Anastasiya Svir 135:20.0
9999 Tatiana Repina NC
9999 Maxim Zhurkin NC

WCUP sprint 2014-05-16

1 Anton Foliforov 23:36.0
4 Olga ShipilovaVinogradova 22:44.0
4 Ruslan Gritsan 24:01.0
5 Svetlana Foliforova 23:08.0
5 Tatiana Repina 23:08.0
6 Valeriy Gluhov 24:27.0
24 Ekaterina Illarionova 25:30.0
26 Ksenia Chernykh 25:39.0
28 Victor Korchagin 26:24.0
32 Anastasiya Svir 26:23.0
33 Grigory Medvedev 27:00.0
46 Maxim Zhurkin 28:07.0