Team RUS results for 2017

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC sprint 2017-08-26

1 Grigory Medvedev 22:57.0
3 Olga ShipilovaVinogradova 25:54.0
4 Anton Foliforov 24:18.0
10 Anastasiya Svir 27:25.0
13 Dmitriy Kuzmin 25:31.0
15 Valeriy Gluhov 25:35.0
18 Ruslan Gritsan 25:55.0
20 Andrey Kornev 26:00.0
25 Svetlana Foliforova 29:45.0
28 Alexandra Dimova 29:49.0
36 Anastasia Trifilenkova 31:46.0
37 Anastasiya Bolshova 31:58.0
51 Leonid Tsvetkov 30:13.0

WMTBOC long 2017-08-25

3 Olga ShipilovaVinogradova 113:27.0
3 Anton Foliforov 116:04.0
5 Grigory Medvedev 116:56.0
7 Ruslan Gritsan 118:10.0
9 Valeriy Gluhov 118:47.0
11 Svetlana Foliforova 121:59.0
18 Dmitriy Kuzmin 124:13.0
19 Anastasiya Svir 130:38.0
25 Anastasia Trifilenkova 138:15.0
27 Anastasiya Bolshova 138:43.0
34 Leonid Tsvetkov 134:40.0
38 Alexandra Dimova 150:35.0
42 Evgenii Logvinchuk 139:24.0

WMTBOC mass-start 2017-08-22

2 Olga ShipilovaVinogradova 75:43.0
2 Ruslan Gritsan 80:06.0
5 Grigory Medvedev 80:06.0
8 Anton Foliforov 80:39.0
13 Anastasia Trifilenkova 81:34.0
16 Valeriy Gluhov 83:22.0
22 Dmitriy Kuzmin 84:32.0
24 Anastasiya Bolshova 86:24.0
29 Alexandra Dimova 91:12.0
33 Anastasiya Svir 91:58.0
51 Leonid Tsvetkov 94:41.0
99999 Svetlana Foliforova NC

WMTBOC middle 2017-08-21

1 Olga ShipilovaVinogradova 63:49.0
2 Anton Foliforov 69:01.0
3 Valeriy Gluhov 69:50.0
4 Ruslan Gritsan 70:31.0
8 Svetlana Foliforova 76:37.0
12 Anastasiya Svir 80:16.0
26 Anastasiya Bolshova 86:17.0
32 Dmitriy Kuzmin 81:37.0
33 Alexandra Dimova 94:51.0
37 Anastasia Trifilenkova 97:12.0
37 Andrey Kornev 84:59.0
55 Evgenii Logvinchuk 92:47.0
99999 Grigory Medvedev NC

EMTBOC long 2017-08-03

1 Olga ShipilovaVinogradova 90:09.0
2 Ruslan Gritsan 90:34.0
6 Anton Foliforov 92:35.0
17 Anastasiya Svir 102:33.0
18 Valeriy Gluhov 97:25.0
22 Svetlana Foliforova 104:19.0
26 Anastasia Trifilenkova 106:22.0
30 Anastasiya Bolshova 114:30.0
35 Dmitriy Kuzmin 102:38.0
36 Alexandra Dimova 118:22.0
41 Ivan Panov 106:14.0
99999 Grigory Medvedev NC

EMTBOC middle 2017-08-01

4 Olga ShipilovaVinogradova 55:23.0
5 Anton Foliforov 56:06.0
7 Valeriy Gluhov 56:53.0
8 Ruslan Gritsan 57:09.0
13 Grigory Medvedev 58:00.0
17 Svetlana Foliforova 58:13.0
24 Anastasiya Bolshova 59:29.0
25 Anastasiya Svir 59:32.0
27 Alexandra Dimova 62:23.0
28 Anastasia Trifilenkova 62:24.0
31 Dmitriy Kuzmin 62:27.0
53 Ivan Panov 68:23.0

EMTBOC sprint 2017-07-30

5 Grigory Medvedev 24:06.0
5 Svetlana Foliforova 24:15.0
8 Anastasiya Svir 24:43.0
10 Ruslan Gritsan 24:54.0
12 Anton Foliforov 25:07.0
13 Anastasia Trifilenkova 25:38.0
16 Valeriy Gluhov 25:43.0
17 Dmitriy Kuzmin 25:46.0
22 Anastasiya Bolshova 28:18.0
30 Olga ShipilovaVinogradova 29:37.0
42 Ivan Panov 28:02.0
99999 Alexandra Dimova NC

WCUP long 2017-06-05

2 Anton Foliforov 106:00.0
3 Svetlana Foliforova 102:18.0
3 Grigory Medvedev 106:46.0
5 Ruslan Gritsan 109:20.0
12 Valeriy Gluhov 113:06.0
27 Anastasiya Svir 122:24.0
30 Anastasia Trifilenkova 132:52.0
34 Leonid Tsvetkov 131:23.0
35 Maria Prasolova 158:18.0
36 Viktoria Myaldzina 160:03.0
52 Ivan Panov 149:13.0
99999 Olga ShipilovaVinogradova NC

WCUP sprint 2017-06-04

4 Anton Foliforov 24:46.0
9 Svetlana Foliforova 28:19.0
12 Ruslan Gritsan 25:27.0
15 Anastasiya Svir 29:16.0
19 Valeriy Gluhov 26:21.0
21 Anastasia Trifilenkova 30:19.0
28 Grigory Medvedev 27:04.0
32 Viktoria Myaldzina 39:46.0
34 Leonid Tsvetkov 27:48.0
34 Maria Prasolova 43:53.0
47 Ivan Panov 29:25.0
99999 Olga ShipilovaVinogradova NC

WCUP middle 2017-06-03

5 Olga ShipilovaVinogradova 54:44.0
5 Ruslan Gritsan 64:51.0
6 Valeriy Gluhov 65:18.0
7 Grigory Medvedev 65:34.0
10 Svetlana Foliforova 57:38.0
26 Anastasia Trifilenkova 66:14.0
29 Anastasiya Svir 67:03.0
35 Viktoria Myaldzina 78:01.0
41 Ivan Panov 80:45.0
42 Leonid Tsvetkov 80:54.0
99999 Anton Foliforov NC
99999 Maria Prasolova NC