Team RUS results for 2021

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

EMTBOC long 2021-10-09

2 Anton Foliforov 1:36:25
4 Svetlana Foliforova 1:36:35
5 Olga ShipilovaVinogradova 1:37:45
7 Grigory Medvedev 1:39:18
8 Valeriy Gluhov 1:39:27
8 Daria Sevbo 1:43:19
12 Anastasiya Svir 1:46:37
18 Anastasiya Bolshova 1:48:22
18 Ruslan Gritsan 1:43:35
21 Danil Buzovkin 1:44:53
23 Uliana Sukholovskaya 1:49:41
24 Yuri Balev 1:45:30

WMTBOC long 2021-06-16

4 Olga ShipilovaVinogradova 1:33:23
8 Svetlana Foliforova 1:36:58
9 Anastasiya Svir 1:37:45
12 Grigory Medvedev 1:41:49
13 Valeriy Gluhov 1:41:56
14 Yuri Balev 1:42:19
15 Ruslan Gritsan 1:42:44
19 Anastasiya Bolshova 1:44:28
27 Uliana Sukholovskaya 1:47:25
29 Danil Buzovkin 1:46:50
34 Alexandra Dimova 1:52:35
43 Leonid Tsvetkov 1:53:15
99999 Anton Foliforov

WMTBOC mass-start 2021-06-12

1 Svetlana Foliforova 1:08:39
3 Anton Foliforov 1:06:59
6 Olga ShipilovaVinogradova 1:10:48
12 Uliana Sukholovskaya 1:14:32
14 Anastasiya Bolshova 1:15:22
16 Yuri Balev 1:08:56
19 Anastasiya Svir 1:15:58
21 Grigory Medvedev 1:10:00
22 Valeriy Gluhov 1:10:01
22 Anastasia Trifilenkova 1:16:25
23 Ruslan Gritsan 1:10:02
40 Danil Buzovkin 1:13:06