Team UKR results for 2023

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC mass-start 2023-08-25

23 Krystyna Stryzhak 1:34:15
36 Yevhen Hrudetskiy 1:34:34
62 Renat Khasanshin 1:44:48

WMTBOC middle 2023-08-23

28 Krystyna Stryzhak 1:09:16
45 Nataliya Pustova 1:27:55
62 Renat Khasanshin 1:08:12
67 Yevhen Hrudetskiy 1:12:24

WMTBOC long 2023-08-22

34 Krystyna Stryzhak 2:42:36
99999 Nataliya Pustova
99999 Yevhen Hrudetskiy

WMTBOC sprint 2023-08-20

31 Krystyna Stryzhak 31:29
51 Renat Khasanshin 30:21
52 Yevhen Hrudetskiy 31:00