Team JPN results for 2005

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC middle 2005-09-06

96 Kazushi Higuchi 100:49.0
104 Tatsuhiko Adachi 105:14.0
111 Takanori Arata 109:45.0
113 Toshihito Shibata 120:41.0
118 Takashi Miyahara 137:38.0
120 Masaru Miyabayashi 147:55.0