Team JPN results for 2012

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC long 2012-08-25

34 Sakiko Miyauchi 88:43.0
45 Mikiko Minagawa 99:21.0
53 Munehiro Tada 121:05.0
57 Naoko Kano 122:22.0

WMTBOC middle 2012-08-22

29 Sakiko Miyauchi 53:40.0
57 Naoko Kano 65:46.0
59 Mikiko Minagawa 72:21.0
64 Munehiro Tada 62:19.0
88 Tomoyuki Gengo 73:32.0
92 Tatsuhiko Adachi 77:31.0
100 Shinichi Mizutake 114:18.0
9999 Kazushige Hatori NC

WMTBOC sprint 2012-08-21

28 Sakiko Miyauchi 28:53.0
48 Kazushige Hatori 31:48.0
57 Naoko Kano 40:11.0
58 Mikiko Minagawa 40:31.0
66 Munehiro Tada 36:27.0
79 Tomoyuki Gengo 41:24.0
87 Tatsuhiko Adachi 46:20.0
90 Shinichi Mizutake 50:38.0
9999 Kazushi Higuchi NC