Team JPN results for 2017

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC sprint 2017-08-26

44 Mihoko Mori 38:27.0
56 Kazushige Hatori 32:27.0
59 Kazushi Higuchi 32:52.0
99999 Naoko Kano NC
99999 Keiko Ayano NC
99999 Hironori Matsumori NC

WMTBOC long 2017-08-25

40 Naoko Kano 158:08.0
45 Mihoko Mori 185:47.0
56 Kazushige Hatori 161:28.0
58 Hironori Matsumori 282:07.0
99999 Keiko Ayano NC

WMTBOC mass-start 2017-08-22

40 Naoko Kano 109:33.0
44 Keiko Ayano 153:33.0
64 Kazushige Hatori 115:59.0
65 Hironori Matsumori 163:49.0
99999 Kazushi Higuchi NC
99999 Mihoko Mori NC

WMTBOC middle 2017-08-21

45 Naoko Kano 116:05.0
64 Kazushige Hatori 101:32.0
70 Kazushi Higuchi 121:56.0
99999 Mihoko Mori NC
99999 Keiko Ayano NC
99999 Hironori Matsumori NC