Team RUS results for 2019

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002

WMTBOC long 2019-07-31

1 Ruslan Gritsan 110:49
3 Anton Foliforov 112:36
5 Valeriy Gluhov 113:25
9 Anastasiya Bolshova 127:08
9 Anastasiya Svir 126:47
10 Grigory Medvedev 114:28
13 Alena Fedoseeva 130:01
22 Yuri Balev 118:23
23 Leonid Tsvetkov 119:28
24 Anastasia Trifilenkova 134:23
31 Uliana Sukholovskaya 149:12
33 Alexandra Dimova 149:33

EMTBOC mass-start 2019-06-10

1 Anton Foliforov 72:18
5 Ruslan Gritsan 73:39
8 Anastasiya Svir 72:49
9 Anastasiya Bolshova 72:56
13 Anastasia Trifilenkova 73:28
16 Valeriy Gluhov 74:34
23 Yuri Balev 75:35
29 Alena Fedoseeva 79:22
33 Alexandra Dimova 88:51
34 Grigory Medvedev 78:50
38 Petr Ryabinin 81:04
99999 Anastasiia Ruzanova NC